Saturday, 27 June 2009

ტრიუმვირატის დაცემა IV

moqmedeba IV

meore Tu mesame saRamos starosta “Ramotos” magidaze “Tezis kuTvnil vardisfer jip- “vrangleris” kapotze, veluri 1 sT-iani, promo aqciis amsaxveli video masala edo DVD-s formatSi.

skandali daiwyo

Semdeg dRes buRa Tezize, svecki Tikoze da rac mTavaria keTilSobil qurum vini-malakaze korporatiuli sasamarTlo Sedga. vinis bralad eTikis kodeqsis darRvevis dafarva-mfarveloba waeyena, rac agreTve dasjadi danaSaulia. samives saflavis gaTxra miesaja. puxi-gai da larisa-yu kmayofili Candnen TavianTi siyoCaRiT. amis aRsaniSnavad samogzaurod wasvla gadawyvites da “putiovkac” aiRes.

“paezdka” ver Sedga

orSabaTs korporatiul gazeT “fuSti Taims”-Si “puxi gaisa” da larisa yu –s Soris intimuri scenebis amsaxveli fotosesia gamoqveynda. rogorc gazeTi iuwyeboda fotosesia anonimur avtors miuwodebia redaqciisaTvis.

igive, oRond ukve videoformatSi, starosta “Ramotos” imave magidaze edo, romelzec wina skandalis masala.

TviTmfrinavis trapidan Camoxsnes mijnurebi “fuStis” specagentebma. umal korporatiul procesze gaaqanes partniorebi. sasamarTlom aRiara maTi braleuloba da saflavis gaTxra miusaja orTaves. Aase SemoeSalaT triumvirati intrigan wevrebs.

epilogi:

jesika gampa qurumi jeizi-gampa gaxda, romelmac gaaerTiana “puxi-gaisa” da vini-malakas saproteqtoroebi. umalLlarisa yu-s pozocia gaauqma, saWiroebis ar asrebobis gamo da ise Seudga marTvas.

oi rogor ayvavda xlistebis seqta da ganviTarda qurumi jeizi-gampas xanaSi. ise gafurCqnuli is arasdros yofila.

25 ivnisi 2009 Mira

ტრიუმვირატის დაცემა III

moqmedeba III

jesikam keTilSobil qurum malakaze moyva aseTi ram:

“Turme malaka yoveldRe seqta “fuStis” starosta “RamotosTan”, vercxlis lafatkiT xelSi, dakuskusobs. -“ar ikiTxavT visi saflavis saTxrelad? ”puxi-gaisa” da larisa yu-s dasamareba gadauwyvitavs bibiloian malakas. “Ramotos” maTi bezboJni seqsis Sesaxeb awveTebs dReniadag.

xlistebis seqtis eTikis kodeqsi:

seqta “fuStis” eTikis kodeqsis mixedviT ufros adeptebs Soris raime seqsis magvaric ki dauSvebelia. es darRveva mkacrad isjeba saflavis gaTxriT.

“Ramoto”, rogorc starosta top menejmentSi seqtis Rirsebis kodeqsis dacvas kurirebda anu es kaci KGB-s kuratori iyo. malakas napatakebi pirad kontrolze qonda ayvanili seqtis rux kardinals.

im dRes damsaxurebulad Seiwyales jesika gampa yu-m da gaim.

Yyvelafer amaze myisieri reagireba iyo saWiro.

_” eh neta marTla bezboJni seqs mCuqnides vinme”- fiqrobda mSieri larisa yu.

es fiqri man martod darCenil puxi gaisTanac gaaxmovana. “dolbi suraund efeqtiT”. Ggaxmovaneba damTavrebuli ar qonda, rom gais prostinasaviT gafenili yavda larisa yu.

(detalebi aRar gvinda. isedac gasagebia ori mSieri adeptis ambavi. avt.)

am scenas jesika gampa Tavisi “nikonis” cifruli kameriT malulad iRebda, sxvadasxva formatSi.

M

meore dRidan xlistebis seqta “fuStis” Stab baiTSi movlenebi Semdegnairad ganviTarda:

qurum “puxi-gais” wardginebiT umcros adept “svecki Tikos” ufrosi adeptis tituli mieniWa malinisferi bafTis tarebis uflebiT.

pirmSvenieri larisa tuskia-yus wardginebiT umcros adept buRa narcis Tezs (qurumi vini-malakas proteqtoratidan) ki mieniWa ufrosi adeptis tituli malinisferi tanga trusebis tarebis uflebiT. buRa Tezis dawinaurebis sakiTxi wesiT qurum vini-malakas prerogativa iyo, radgan es misi proteqtoratidan xdeboda Tumca gamonaklisad amis gakeTeba larisa yu-sac SeeZlo. razec pretenzia da eWvi ar gamouTqvams “malakas”.

ტრიუმვირატის დაცემა II

moqmedeba II

xlistebis seqta “fuSti”:

xlistebis seqta “fuSti” komunas tipis Temuri sazogadoebis xeSemwyobi kantora gaxldaT. rodis daarsda da samyaros masStabiT ramden adepts iTvlis kaci ver moTvlis. Tumca “fuSti” erTob respeqtabeluri organizacia gaxlavT.

korporatiuli banketi “fuStis” damaarseblis griSa Sarmutas dabadebis dRes eZRvneboda. jesika gampa marTlac yismaTa persona brZandeboda, misi sibriyve saqveynod iyo cnobili, Tumca iRbali arasdros tovebda. sibriyvis gamo bevri dascinoda, magram masze boroti aravis Caudia gulSi. Ggarda larisa yu-si da keTilSobili qurumebisa. ise kacma rom Tqvas ras erCodnen am jesika gampas, mas aravisTvis dauSavebia rame da Tu dauSavebia mxolod sibriyviT da ara SegnebiT. TvalSi ar mouvidaT misi persona larisa yus da mis damqaSebs. SeiZleba misi iRblis SurdaT, SeiZleba misi aura ver miiRes. amis mizezi albaT Tavadac ar uwyian.

ganaCeni xelis autokeblad gamoutana triumviratma, “Cais xataSi” erTerTi Sekrebisas. ganaCeni saboloo da uapelacio gamodga. briyvma gampam raTqma unda araferi uwyoda mis Tavze moRrublulobisa.

Tavad triumvirats, am sul-xorciT maxinj sameuls, SigniT aSkara latenturi jaxi hqondaT. orni qurumi vini-malakas winaaRmdeg eklian marTulebs xlarTavdnen. arada malaka yvelafrisaTvis momzadebuli jeeli gaxldaT. OorTave qurumi garegnulad Sexmatkbilebuli uberavdnen unisons, magram “puxi-gai” larisas zorba ukanali qveyanaze metad akankalebda. Llarisa yu madas arakacs uRZravda, ra Tqma unda qmris (naZaladevi mada) da “puxi gais” (yovlad amoucnobi mada) gamoklebiT. Mmokled am qals aravin uSveboda ocnebebSic ki. Sesabamisad manac sublimaciis fazaSi Secura ukve karga xania da mTeli Tavisi daunTqmeli temperamenti seqtaSi integrirebas moaxmara.

Bbriyvi jesika larisa yum fuWi saqmiani saubrebiT sufridan Rrma ukuneTSi gamoityua. jesikac bednieri iyo, radgan misdami interesi aseTi prestiJni qalisagan ergo wilad.

igi sixarulisagan dafrinavda Tan gulSi gaiZaxoda: _”SemomxedeT erTi visTan maqvs saqmiani saubrebi”-. magram, Semomxedavi aravin iyo am ukunSi. yvela seqsos naskiviT iyo gatialebuli, Tanac jesika gampa ukve Rrmad gamotyuebul-gabriyvebuli iyo. ai ukve puxi gais mier amoTxril saflavsac miuaxlovdnen. yismaTa gampa verafers amCnevs. igi ukve “seven sqaizea”. P”puxi gai” iqve Casafrebulia da guldasmiT usmens maT saubrebs. YpirmSvenieri yu-sgan erTi niSani Wirdeba, rom jesika gampa axalgaTxril saflavSi Caayudos. jesikam iseTi ambavi moyva ro SeTqmulebs kinaRam xeli aaRebina ganZraxvaze

ტრიუმვირატის დაცემა I


triumviratis dacema

piesa IV moqmedebad

moqmedi pirni:

lurj Tvaleba qurumi “puxi-gai” _ xlistebis seqta “fuStis” qurumi

bibiloiani qurumi “vini-malaka” _ xlistebis seqta “fuStis” qurumi

pirmSvenieri larisa tuskia-yu seqsis gareSe - xlistebis seqta “fuStis” ufrosi adepti.

svecki Tiko - xlistebis seqta “fuStis” umcrosi adepti (puxi-gais proteqtoratidan)

buRa narcisi Tezi - xlistebis seqta “fuStis” umcrosi adepti (qurumi vini-malakas proteqtoratidan)

jesika gampa - xlistebis seqta “fuStis” ufrosi adepti

“Ramoto” _ xlistebis seqta “fuStis” starosta top menejmentSi. seqtis Rirsebis kodeqsis damcveli anu KGB-s kuratori.

griSa Sarmuta xlistebis seqta “fuStis” damaarsebeli (aw gardacvlili, dakrZalvis adgili, sof. taSiskari)

ganmartebani:

seqsos naski - maskulanis yroliani naski

vardisferi jip - “vrangleri” – geebs Soris yvelaze popularuli manqana 2003 wlis gamokiTxviT

“sxvas saflavs nu uTxri Torem Sig TviTon aRmoCndebi”

xalxuri.

moqmedeba I

zuzumbos mTis ZirSi, Ria cis qveS, xlistebis seqta “fuSti” korporatiul bankets marTavda. Bbankets top menejmenti, mouclelobis gamo, ar eswreboda. amitom 100 kacian sufras ZiriTadad midl rgoli eswreboda. Tamadad narcisi Tezi aurCeviaT. rogorc yovel Sekrebaze svecki Tiko cvetSi iyo Tavisi rbili “l”-Ti da wikvina xmiT. Tiko vidze bevri araferi magram Tavisi liTl Sarmi da cotac seqsi peredoki kacebs mis garSemo axvevda, rogorc skori buzebs. kilometrSi gaigebdiT svecki Tikos gamomwvev da provokaciul kiskiss. Nnarcisi Tezi, es sakuTar egoze da aTletur aRnagobaze Seyvarebuli buRa, tuCebs ikvnetda Tikos Semxedvare.

magididan magidaze gadadioda pirmSvenieri larisa tuskia-yu, sakurkurod. amaze ukeTes adgils sad monaxavda intrigebis saxlarTad? misi mxaris ubadlo ambmeli, qurumi puxi-gai yovelTvis mzad iyo viRacis saflavi gaeTxara nisiad. Tan didi vercxlis titulovani bari qonda wamoRebuli, Tavisi pnevmaturi CaquCiT.

_ “aba dRes vis saflavs vTxriT monamu?” –alersianad mimarTa qurumma larisa yus.

_ “dRes jesika gampas jeria. eg ra yismaTaa ramdenjer dagviZvra xelidan eg gaqsuebuli”-ambobs larisa yu.

_ “marTali xar moromu vezunCikia ra. ho marTla sadaa Tavad gampa?”- TvalebiT dauwyo Zebna veragma qurumma jesikas.

_ “ager mogoravs eg gaqsuebuli” Tqva larisa yu-m.

male korporatiuli banketi, korporatiul RreobaSi gadaizarda, visi nagani vis kaburaSi ido vera kaci gaarCevda. Nnarcis Tezs svecki Tiko iqve Soriaxlo nakadulis piras gautyuebia, Tan nakadulSi sakuTari tanis anarekliT atkbobda svetunia rbili “l”-ebian gogos. saburjRnao preludiam Tikos ukve mkerdi auTrTola da mzad iyo buRa narcisTan erTad Wermis xis totzec ki ecxovra darCenili cxovreba. Wermis xis totisa ra mogaxsenoT magram Tezis kuTvnili vardisferi jip- “vrangleris” kapotze veluri 1 sT-iani “cxovreba” ki namdvilad ar acda. raTqma unda maTi es promo aqcia aravis daunaxavs garda qurumi “puxi-gaisa”. Ggulze sanTlis naRvenTi moedo qurums, radgan Tiko misi proteqtoratis favorite iyo, da ar ekadreboda qurumi vini-malakas saproteqtoros mxridan gaJimva.

P jip- “vrangleris” kapotze Semdgari vandaluri aqtis Semswre “puxi-gai” saswrafod gaecala SemTxvevis adgils ise rom krintic ar dauZravs. iqve Soriaxlos jesika gampasTvis saflavis Txras Seudga. ukve Sebindebuli iyo, rom Rriancelis simZlavre cidan varskvlavebs yrida.

Wednesday, 17 June 2009

მარადიული წიწკვი


maradiuli wiwkvineoliberalizmis ideebiT Sepyrobili aSlox gonsalesi, silikonis


didi velis mTaSi gamokveTil qalaq skupias miadga. skupia daxuruli tipis qalaqi iyo, sadac Tma WaRara da minus usasruloba nomris mqone TeTr xalaTiani aWkarikebi daiarebodnen. aq naxavdiT yvela drois gamoCenil mecniers yvela sabunebismetyvelo mecnierebidan. aqeT WkuaminZreuli ainStaini peplebisaWeriT dakuntruSobda, iqeT masoni niutoni sakadastro fargaliT arSinebs zomavda. aqve naxavdiT blez paskals levisis jinsebSi. skupiaSi misasvlel gzas vercerTi sagzao ruka ver migaswavliT, da mTeli cxovreba rom eZeboT mainc ver miagnebT.


qalaq skupiaSi es darbaiseli xalxi tyuilad ar Sekrebilan, isini epoqalur proeqtze muSaobdnen. “generiktrankvilizator-skolarmahindra”. es is reaqtoria, romlis gaSvebis Semdgom skupias 25 kilometrian radiusze gaaxalgazrdavebis totaluri procesi daiwyeba daCqarebuli tempebiT


es aSloxi, romelmac gaaxalgazrdavebis reaqtoris Sesaxeb Jurnal “pleiboidan” Seityo, skupiaSi maradiuli axalgazrdobis mopovebis surviliT Cavida. quCaquCa loTiani romansebis simReriT daiareboda yoCi trubaduriviT. im dRes generaluri repeticia imarTeboda.


gaaxalgazrdavebis procesSi 1 kvira 10 wels udrida. TvenaxevarSi yvela Cvilad iqceoda.


aSloxs gaaxalgazrdaveba lamis akviatebul idead eqca. mTeli 5 weli miuZRvna qalaq skupias Zebna-Ziebas. raTqmaunda mas gaaxalgazrdaveba undoda mxolod da ara Cvil bavSvad qceva. ris Sesaxebac ‘pleibois’ sityvac ar qonda danZreuli. daxuruli qalaqis mecnierebs es Tema gadaReWili qondaT da yvelas undoda xelTavidan (xelaxla+Tavidan=xelTavidan) dabadeba. beCavi aSloxi arqimedesTan privatul saubrebSi yveboda Tu rogori mZime 5 weli gaatara am maradiuli qalaqis Zebna-ZiebaSi da rom akviatebuli idea korporatiul suls umZafrebda.


reaqtoris gaSvebis wina generalurma repeticiam mSvid da saqmian formatSi Caiara. caitomotos moedanze sadac reaqtori aSenda, TiTqos Tovli mosuliyo. es TmaWaRara yvela drois TeTrxalaTiani mecnieri mTel moedans qaTqaTa TovliviT mofeniliyo. yvela aRtkinebuli Canda. repeticiaze meore dRes 9 ricxvSi dilis 9 saaTze reaqtoris gaSveba gacxadda. 15 wliani kvleva logikur fainals miuaxlovda aRniSna sityviT gamosvlisas qalaq skupias Tavkacma lauaziem.


dilis 9-s naxevarze aSloxi bargCawyobili gamocxadda skupias centralur vagzalze. rawam kiurisgan gaigo CvilbavSvad gadaqcevis ambavi Tavqudmoglejilma daapira gaqceva daxuruli tipis qalaqidan. skupiadan matarebeli mxolod qalaq mazari Sarifamde gadioda. matareblis ganZreva da reaqtoris amoqmedeba erTi iyo. 25km-ian radiusSi radiomikrotalRuri bioveli yvelas Seexo. aSloxi sakuTar Tavze gancdili simptomebiT mixvda, rom CvilbavSvad gadaqceva gardauvali iyo.


1976 wlis maisis mzian dRes sofel RuruTis raionul eqperimentul samSobiaroSi daibada qaixosro doksopulo. TiTqos arafrismTqmeli movlenaa, magram gana saocari araa rom doksopulo warsul cxovrebaSi aSloxi rom iyo?


aSloxis skupiamdel cxovrebas sxva avtori moyveba albaT. skupiaSi misasvlel gzas vercerTi sagzao ruka ver migaswavliT, da mTeli cxovreba, rom eZeboT mainc ver miagnebT. ratom? imitom rom es qalaqi arc arasdros arsebobda.


P.S. mokle biografiuli cnobebi aSlox gonsalesis Sesaxeb. aSloxi daibada 1923 wels qalaq krakovSi Saxtior konrad gonsalesis SeWirvebul ojaxSi. aSloxs mama konradi adreul asakSi Saxtaze, meTanis afeTqebis dros daeRupa. ojaxs ufrosi Zma kaziol gonsalesi Caudga saTaveSi, romelmac krakovuri Zexvis vaWrobiT, xolokostis dros didZali kapitali daagrova. simarTle iTqvas marto Zexvis ara, swori iqneboda Tqma: "nacistebTan kolaboracionistobiT gamdidrda". raSic patara aSloxi bejiTad exmareboda. aSloxi gadamalul ebraelebs akvlevda. Semdgom, Tu isini fuls gadauxdidnen, pasportebs umzadebda Tu ara da gestapoSi asmenda. misi Zma gaurkvevel viTarebaSi gauCinarda 1946-Si.


bolos ufrosi Zma qalaq mazariSarifisken mimaval matareblis ‘esve’ kupeSi naxes. aSloxi rogor dauZvra niunbergis process, kacma ar icis. anda vin uwyis sad daikarga alioSa devdarianis arqivi. vin daadgens kavSirs cnobil filantrop jorj sorossa da aSlox gonsaless Soris.


3 aprili 2009


MMMMira

Писмо от Бабушки

“pismo ot babuSki”

salavaT iulaevis saxelobis keTilSobil gogonaTa sayviri instrumentebis orkestri Soreul goTebis samflobeloSi gaemgzavra. goTebis beladi, AenTeklauzer Mmedrove maT sayvir instrumentebis moxmarebisa da dakvris teqnikis profteqsaswavlebelSi ganTavsebas Sepirebia, Tumca vikingTa mefe radamez fermkrTali Tavis golovorezebis razmiT dacemia gogonaTa qaravans da maTi samxatvro xelmZRvaneli, iliada vardenis asuli ZaliT gauTxovia mavrebis mefis Svilze- mohammadze.

22 oqtomberi 2008

Бабо

ზემო ოტობაიას ხიდი


zemo otobaias xidi

bombei-londonis Cqarosnul zebgeriT eqspres matareblis vagon-restoranSi dutu megreli da kote afxazi sadilobdnen. saubarSi kosta xeTagurovis geri bondo yvalTavac gaixsenes. Mmagida saukeTeso meniuTi qondaT gawyobili. percovka nemirovi, siliotka da diC.

metexi-grakalis gadasarbenze, rZisfer sawvimarsa da TeTrcilindrSi gamowyobili, TeTrwveriani ucnobi amovida da gverdze magidas miujda. sufris mezoblebs gauRima da mimtans dauZaxa. ucnobi 60-70 wlis mamakaci iqneboda, Tanac waumetisebda. mimtani umal mis gverdSi gaCnda. "Дичь" daiZaxa ucnaurad Cacmulma klientma da Tan, kai salsas mocekvavesaviT cera da Sua TiTi duetSi gaatkacuna. mimtanis gaocebas sazRvari ar qonda roca magidaze umal saidanRac fazanis zoliani kerZi gaCnda. ramdenime gatkacuneba da magida ise gaivso rom Citis skori da mundic ki ar aklda.

oho Seicxades "gruzinebma" da umal axalmosuls magidaze miujdnen. -"janbakur grizli"-gaecno TeTrwvera daupatiJebel stumrebs. Tqven ki wardgena ar gWirdebaT, isedac Zaan kargad gcnobT.

-"saidan?" _daburZgla gruzinebs. amaze sxva dros. grizlim ubidan sonis orbirTviani leptopi gaaZro, da mpj4 formatSi kote afxazisa da dutu megrelis cxovrebis amsaxveli, aCqarebuli filmi uCvena _ bavSobidan dRemde.

bombei-londonis zebgeriTi xuTsiCqriani matarebeli kvlav ganagrZobda moZraobas. filmis siuJeti ukve bombei-londonis matarebelSi Casxdomis scenas miuaxlovda, roca tkbili mogonebebis sadRegrZelos svavdnen. filmis yurebaSi es 25 wlis taliktaliki gruzinebi ise daberdnen da CamoWknen, rom 80 wlis xroncebi gegoneboda. samagierod 60-70 wlis grizli gaaxalgazrdavda 25 wlis mzeWabuks daemsgavsa. dutu megrelma jambakur grizli pop varskvlav anri joxaZesac ki miamsgavsa. isedac cariel vagon restoranSi arRaravin iyo.

sakvirveli isaa rom arc dutus da arc kotes es filmi ucnaurad ar moCvenebiaT, ufro metic isini sakuTar Camoberebas verc ki amCnevdnen.E

-"axla ki yvelani simbolurad mivdivarT CemTan taqsebiT" - wamoiZaxa jambakur anrim. siamovnebiT aitaces gruzinebma es azri. leptopis monitors aRaravin uyurebda arada filmis siuJetma ukve gauswro realobas. kadrSi gamoCnda zemo otobais kanionze gadadebuli 3 km sigrZis metalis xidi, romlis simaRle 800 metrs urtyavda. xidis qveS ukidegano ufskruli iyo. xididan gaSvebuli A4 formatis qaRaldis TviTmfrinavi albaT 3 TveSi Tu CaaRwevda kanionis Zirs.

ukve daSla ar moSlis sadRegZelomde iyvnen misulebi, rom matarebeli otobaias kanionis xids miadga. sonis ekrans kvlav aravin uyurebda. arada kadrSi, sainformacio saSualebebi, racxa sarkinigzo katastrofas gadmoscemdnen.

25 marti 2009 Mira

გენდერული ბრძოლა
genderuli brZola

“karlos kastanedas literaturuli saRamo, norCradioteqnikosebisaTvis klub-sxvenSi gaimarTeba 10 aprils paraskevs 18 sTze”'- amoikiTxa quCis ganaTebis boZze gakruli gancxadeba anarqistma ananiam. misTvis yvelaferi gasagebi iyo. gancxadeba misi iatakqveSa TanamoazreebisaTvis erTgvari mesiji iyo. iatakqveSa organizacia erTob uwyinari saxelwodebiT “gvirila”, Tavis TavSi aerTianebda winaaRmdegobis fronts. genderulad Tanaswori sociumisaTvis mebrZoli “gvirila” ZiriTadad klipingiTa da kontent analiziT iyo dakavebuli.

paraskevs saRamos klub sxvenSi daTqmuli literaturuli saRamo raTqma unda ar Sedga. samagierod am daTqmul dros tofik garaboRlis saxelobis aragamoyenebiTi xelovnebis muzeumidan ucnobma pirebma gaitaces miqelanjelos, amoniumis gvarjilisagan, Seqmnili qmnileba “gazafxulis falosi”. amsTan muzeumis karebze datoves warwera: “eqsponats davubrunebT muzeums mxolod maSvin, roca am muzeumSi gamofenT q-n nala trakanis ZuZuebis reproduqcias. anu roca genderuli Tanasworobis idea izeimebs”' kavSiri gvirila.

sagonebelSi Cavardnilma qalaq jidas, politbiurom gvirilas ultimatumis mogvareba politbiuros wevr farnavaz (farna bei) mutalibovs daavala. imave dRes farnas kabinetsì dabarebuli rafael TeTlundi droulad gamocxadda. farnam nalas ZuZudan Targis aReba rafaels daavala.

_"me ratom?"_o ikiTxa TeTlundma.

_"Sen erTaderTi xar visac mis marjvena ZuZus Tavze qorfa furunkuli aqvs nanaxi. Tu ar daTanxmdebi asoze dagadebT yadaRas." _ daumTavra finalSi gasulma mutalibovma.

ifiqra TeTlundma - "dayadaRebuli aso aba raRad minda"_o.

ra gaewyoboda.

karakoSkadan SeuZvra mZinare nalas TeTlundi. mZinaresve auRo polipropilensilikonis Targi ZuZudan da gaxarebuli mibrunda farnavaz mutalibovTan. meore dRis gariJraJze aragamoyenebadi xelovnebis muzeumis mexuTe pavilionis, miqelanjelos, gazafxulis falosi'-s mier uecrad mitovebuli adgili nala trakanis naturaluri ZuZuebis silikon-manganumis reproduqciam daikava. jeri gvirilaze iyo. hoi saocrebav gvirila pirobas veRar asrulebs. anarxist ananiaze, konspiraciulad Sesanaxad, mibarebuli gazafxulis falosi, nala trakans erTerTi postseqsualuri aqciis Zilisas iobari ananiasaTvis auwapnia. auwapnia da gautacnia wunas kakaliviT. mas mere nala trakani kacs aRarc gakarebula. miqelanjelo buanarotis amoniumis gvarjilaSi gamoyvanili qmnileba, 'gazafxulis falosi, didebuli surogat-megzuri aRmoCnda pirmSvenieri nala trakanisaTvis. Ramis klubebma ki pantapunTiT daiwyes gakotreba. nalas maTTvis aRar ecala.

qalaq jidas gajavrebulma politbiurom daubrunebeli eqsponatis gamo, kavSiri gvirilas mTeli partiuli aqtivi SariaTs

gadasca.

genderuli TanasworobisaTvis brZola ebenumstvirSi gaeSura.

qalaq jidaSi ki kvlav postmodernistuli patriarqatis surneli trialebs.

11 marti 2009 Mira


დაგვიანებული SMS-ი


dagvianebuli mesiji

"kaunasis Jalgirisisa da katmandus skorisis amxanaguri matCi kutus welvaSi uSedegod damTavrda"'- rixiani xmiT gamoacxada radio “unaxavis”'-s diqtorma. suliT mahaTma, xolo xorciT mZleveli oskar kutunio am dros manqanaSi ijda da “maxorkas” eweoda. am gvian Rames Tavis megobar mamakac xongildons amaod eloda. TambaqoTi gaJRenTili manqana bols veRar itevda.

xongildoni am dros ocdameaTe sarTulis aivnidan centridanuli aCqarebiT mofrinavda. amaSi xeli mas, kukluksklanis mohajirma musie mixelsonma Seuwyo xeli. dacemamde sadRac mesame sarTulze suli ki ganuteva, magram erTi mesijis gagzavna mainc moaswro. radio “unaxavis” smenaSi iyo oskari, rom misi manqanis saxuravs, veSapiviT zorba xongildoni daaskda. oskarma, romelsac afrenil buzzec ki reaqciaa qonda, sruli inertuloba gamoiCina. Sedegic fataluri iyo. orive gaunZrevlad iyo maSvelebis mosvlamde. quCaSi ukuni siCume sufevda. mxolod oskaris sotovi kioda uimedod.


gverdi-gverd asaflavebdnen ganuyrel megobrebs, oskars da xongildon kaziols qveda boslevis panTeonSi. ceremonials kekluci DJ “cuncula” atarebda. samgloviaro rekviemis bolos keklucma oskaris sotoviSi Semosuli bolo mesiji amoikiTxa...-“manqana gawie siro”.

6 marti 2009

Mira

პერცოვკა


“percovka”

-“is Cemi Zmaa, me vicnob mas. me masTan erTad wlebi vcxovrobdi da vici rogor eSinia mas RmerTis”

Seix axmedi

marti 2002w

“evrazia saWadrako dafaa, sadac kvlav grZeldeba brZola globaluri batonobisaTvis”

zbignev kazimeJ bJezinski

“didi saWadrako dafa”

“patris lumumbas saxelobis” xalxTa megobrobis institutis, doktoranturis kursdamTavrebuli, samtredieli mebufete apolon diplodokus-umcrosi, gamosaSveb banketze, kubokrul pijaksa da tanga trusikSi gamocxadda.

banketi “maharajahotelSi imarTeboda. specialobiT gastronom-mebutike, anu sxva sityvebiT rom vTqvaT mebufete apolonia didi popularobiT sargeblobda TanakurselTa Soris. bevri Tanakurselis guli Zgerdeboda, mis danaxvaze, ivas tamtamiviT. swored amitomac bevrs qonda nanaxi misi saZinebeli oTaxi.

apolinia garegnobiT veraferi, magram samagierod misi mamakacuri Rirsebis potenciali metranaxevarsa da saaTnaxevrians aWarbebda, Tanac eqscesebis gareSe. am dendis mamakacur Rirsebas, saimedoobis TvalsazrisiT, zipos sanTebelasac ki adarebdnen. aqedan modis misi metsaxeli-zipo.

banketzeve imyofeboda prostitucia-bomJobis fakultetis wiTeldiplomosani anJela dedisimedi metsaxelad kentavri. anJelas metsaxeli mis jeiraniviT natif kisers ukavSirdeboda. anJela k. erTaderTi iyo damswreTagan visac ar enaxa zipos apaCivalnia. arada anJela k. is sapatio abiturientia visganac piradad Caibara misaRebi gamocda Tavad patris lumumbam da Semdgom misi defloraciidan nawveTi sisxli kongos samferian droSaze gadaitana qveda mesamedSi.

zipos miminosebr Tvals ar gamorCenia anJela k-s mzera. imave Rames anJela zipos saZinebelSi aRmoCnda, mara hoi saocrebav. anJela es prostitucia-bomJobis kursdamTavrebuli e.w “celka” aRmoCnda. ufro sworad amokerili celka. anJela Turme astor piazolas miyveba colad, romelsac sakvalifikacio moTxovnad qalwuloba dausaxelebia. zipom uyoymanod, mainc daaWeda surogat qalwuls Tavisi birdabir-merkava.

anJela k-sTan gatarebuli dauviwyari Rame meti aRar gaxsenebia zipos.

“doktor zipos duqani”, ase qvia samtrediis centrSi, Wadrebis q. #5-Si mdebare feSen zabigalovkas. nebismier dros SegiZliaT naxoT, TeTr prostinis materiisagan Sekeril samoselSi da amave materiis povaris qudSi, gamowyobili zipo daxl_macivarTan mdgari. xelSi buzis saklavi uWiravs da parazit mwerebs igeriebs. Tan studentobis mCqefare xanas ixsenebs.

sakuTari asuli, pirmSvenieri gerda kasir leontize yavs minaTxovi. yovel zafxuls stumrobs kunZul zvartnocze siZe-qaliSvils. samudamo darCenas ki Txoven magram samtredieli mebufete uarzea. - "daxls ver mivatoveb"-o- imarTlebs Tavs bufetCiki

erT mSvenier dilas fiqrebSi Sors wasuli zipo, paraziti mwerebis mogeriebis morig aqcias atarebda daxlmacivarTan. klientebi TiTqmis ar yavda, Tu ar CavTvliT bomJ CunCos, romelsac ager ukve meaTed CamoakiTxa belaiam samtrediaSi senaki_grakalis gadasarbenidan. CunCo Tavis stiqiaSi iyo. magidaze gomis CekuSka edga da nerwyvebs ylapda. duqanTan Savi “rolsmaibaxxa5” gaCerda. manqanidan puStunebis qudSi da TeTr kabaSi gamowyobili ucnobi azieli mamakaci gadmovida. xelSi kalaSnikovis avtomatis “ukaroCeni” varianti eWira. bufetSi Sevida da zipos miaCerda. zipo jer daiZaba da mere gaSeSda. saukuned moeCvena pauza doktor zipos.

_"rad mimatove mama_ ganwiruli xmiT aRmoxda xanmokle pauzis Semdeg puStunebis qudians, da zipos gulSi Caekra.

karga xans Rvares cremlebi mamaSvilma. anJela-k_sa da zipos arakanonieri Svili, sxva sityvebiT rom vTqvaT nabuSari, nomer pirveli teroristi “ben ladeni” (namdvili saxeli: usama bin muxammed bin avad bin ladin” dab.10.03.1957w.saudis arabeTi, er-riadi/an jida) yofila. aseTi “sentimentalni” igi aravis unaxavs.

damSvidobebisas, “trasiruiuSi” tyviebiT jixadi mouwyo zipos mucelSi, sisxliT uZRebma Svilma. amis Semxedvare bomJma CunCom Sig safeTqelSi daasva “percovka nemirovis” gauxsneli boTli cnobil terorists.

-"neta kondomi mainc exmara bufetCiks im Rames. xom gadaarCenda msofliosac da sakuTar Tavsac"_ (avt.).

bomJi CunCo am ambis mere samtredieSi kaciSvils aRar unaxavs. misi alikvalis Sesaxeb gazeT “sovetakan vrastanis”' redaqtoris svetSi ewera: “amerikis SeerTebuli Statebis prezidentis administraciam 9 noliani Tanxa gadasca jildod planetis gmir CunCo astamuris Ze papaskirs. gamdidrebuli bomJi amjamad, sadRac karibis zRvaSi sakuTar kunZulze cxovrobs sxvis ojaxTan erTad.”

gayidvebi gaezarda kompania “nemirovs”, romlis leveraJi kosmiur maCveneblebs miuaxlovda. astor piazola ki isev dakargul Svils dastiris The Times-s furclebidan.

epilogi:

irokezis tipis Sveulmfreni samtrediis stadionze zustad dRis 12 sT-ze daeSva. aq mTeli samtrediis inteligencia Sekrebiliyo. salavaT iulaevis saxelobis keTilSobil gogonaTa sayviri instrumentebis orkestri samgloviaro musikas asrulebda. Sveulmfrenis bortze Cveni drois gmiris CunCos neSti imyofeboda. sabralo CunCom gancxromiT cxovreba mxolod 1 weli da 3 dRe Seirgo. igi sakuTar kunZulze, sakuTar vilaze, “percovka nemirovis” wveTovanis 8 saaTianma gadasxmam gamoasalma sicocxles. "jixadi percovkiT" (ase Seva mogvianebiT msoflio istoriaaSi es faqti avt.) nomer pirveli teroristis Zmam Seix axmedma Caatara umaRles doneze. mgloviareTa Soris yvelaze mets erTi ucnobi qalbatoni tiroda.

25 Tebervali 2009,

20:25:23sT

Mira

მეგობრობის მონუმენტი


megobrobis monumenti

Curiculum Vitae momawode, gadasZaxa JestianCikma arturma svarCik seroJas. Mmiuxvda seroJa Canafiqrs gasvetebul kolegas da Tvrametiani trubnoi kluCi gadaawoda. seroJa ubralo svarSiki ki araa, mas svarCikobaSi MBA- c ki aqvs gakeTebuli prinstonis universitetSi.

A arturi leiboristul Sekrebebs eswreboda CumCumad. Lleiboristi Salikos suraTi uborniaSi aqvs Camokidebuli.

seroJas Tavisufal svarSikTa iluminatis winaSe wardgomas ugegmavdnen prodiuserebi. mas ukve ara seroJad, aramed serJad moixsenieben. seroJa svarCikebis saerTaSoriso simpoziumze miiwvies oblad. iq sityviT gamosvla da toCeCni svarkis Teoriul aspeqtebze saubari evaleboda magistrs. triumfiT Caiara serJis gamosvlam iluminatis winaSe. Sedegad igi mainis ordenis loJis wevri gaxda. Sin dabrunebuli mainis loJis wevri serJi didi pativiT miiRo profilaqtikis amqarma. xelCoriki arturi cqmutda kolegis warmatebiT mas axali SesaZleblobebis mTeli kolizeumi daesaxa warmosaxvaSi. Tavisufal svarCikTa magistrosi namdvilad aRar iyo is anci taotisxeleba seroJa. mas ukve batoni serJiT mimarTavda yoveli bogano Tu dendi. magistr serJis banjgvlian mkerds, svarCikis oqros muzaradis samkerde niSani umSvenebda. mkerdzec oqrosferi balani amosvloda masters.

serJze didi moTxovna aiwia, magram igi klientebs aRar iRebda.

oo raoden didi iyo imedgacrueba, ra jobia roca svarkas oqrosbalniani gisrulebs. magram aRar kadrulobda Tavisufali svarCiki svarkis aparats. metic dacvis mTeli kohortiT daiwyo gadaadgileba magistrosma. mas ukve CP-s karebSi daukakuneblad uSveben. saukeTeso roskipebs urCeven CupaCupsisaTvis. xelCoriki arturic aRar axsovda. mxolod erTxel gaaxsenda arturi serJs, roca saaxalwlod platinis trubnoi kluCebis kompleqti gaugzavna kolegas. mas mere JestianCiki arturi aravis unaxavs. tyulad qonda imedi serJs, rom arturi mis manqanas platinis kluCebiT moemsaxureboda.

oqros banjgvli kargia, MBA-c kargia, ordenis wevrobac kargia, mara ra vuyoT mojos. ukve 5 welia serJs Jolosferi ereqciis problema aqvs.

ori wlis Tavze serJs koWli albertas xeliT mainis klubis daxurul Sekrebaze dasaswrebi mosawvevi mouvida. Tavzari daeca magistross, neta risTvis mibarebs iluminatio fiqrobda Tavisufali svarCiki. Tanac wina RamiT giJvracua Salva daesizmra. umal Tavis fregats moaxta da mainis napirebs miadga. mTeli gza dadardianebuli curavda. gzad kunZul zvartnocze uxuces ostats Seuara. uxucesma ostatma ovanes Tumanianma, misvlis mizezi rom gaigo serJi mxareTmcodneobis muzeumSi Seiyvana. sadac is miTiuri platinis kluCebis komleqti uCvena. Tanac gaafrTxila ufrTxildi amis mflobelso. serJma Tavisi naCuqari kluCebi ver icno. ovanesma duftairaTi gaistumra magistrosi.

fregatma gamTeniisas Secura mainis portSi. damxvdurTa Soris erTaderTi nacnobi saxe moCanda. koWli alberta iseTive Tavzardamcemi iyo, rogorc siWabukeSi. didi eskorTiT miaciles serJi plaza de svarkas StabbinaSi, geSaftfiurerStrasze. gerliandebian koridorSi xaike da aneti sazeimod dafarfatebdnen TeTr perangebSi. is iyo ovalur kabinetSi, Sevida serJi ro...

magidis TavSi wiTel abreSumis mantiaSi gamowyobili, uzarmazar oqros muzaradis ordenosani arturi ijda. arturs masteriT mimarTavdnen

erTi saaTis Semdeg ovaluri darbazidan, pativ ayrili, svarCiki seroJa gamovida. mis sayelos samkerde niSani aRar amSvenebda. hoi saswauli misi xelebi, ise rogorc adre, taotSi iyo isev amovlebuli. dacvas kunZul zvartnocisaken gezis aReba daavala. Uuxucesma seroJa svarCikebis qalRmerT siranas qandakebasTan miiyvana.

arturis warmatebas Turme siranasaTvis msxverplad Sewiruli trubnoi kluCebis platinis naborma daudo saTave. msxverplSewirvidan meore dRes svarCikebma arturi rCeul winamZRolad aRiares da mainis StabbinaSi daabrZanes.

-is dRe ar geiSva, qarTveli rom kmayofili iqneboda da cxovrebaSi mets ar meindomebda- ambobs samtredieli mebufete zipo. hoda arc arturia gamonaklisi qarTveli. igi xom aniseli qarTvelis, patronike dedoflis priamoi STamomavalia. JestianCiki arturi ar dajerda miRweuls.

mainc ver mixvda seroJa, Tu ratom ayara pativi arturma. es kiTxva ovanesma upasuxod datova. am kiTxvaze pasuxi seroJas Tavad siranas qvis qandakebam gasca: -"mxoxavad dabadebuli ver gafrindeba". zvartnocSive gadauforma uZrav-moZravi qoneba iluminatebis kasirs, dacva daiTxova da beiruTisaken mokurcxla svarCikma seroJam.

Ddaretianebuli daborialobda beuruTis quCebSi seroJa, Tanac gamvlelebs asi aTas dolarian roleqsis saaTs sTavazobda iafad. Ggzad Zveli nacnobi arakaci gadaeyara, romelic hamasis jixadis teroristul dajgufebaSi iricxeboda mebrZolad. seroJac iq gaawevriana. rjuli da saxelic gamoucvala yofil magistross. mussa ase icnobda msoflio serJs, romlis saxelzec asobiT teroristuli aqti iricxeboda, sul raRac ramodenime weliwadSi.

Mmorige davalebis samizne mainis Stabbina aRmoCnda.

zustad dRis 12:00sT-ze Sig sakuarSi aufeTqda trotili arturs. Tan ise, rom ganZrevac ver moaswro sawyalma. afeTqebidan 20 wuTSi musa ukve Tavis zigzag meserSmidtiT haerSi aWriliyo. Mmainc ise daagora artura musam ro namdvili mizezi ver gaigo misi gadamterebis.

mizezi ki Zaan martivia. Tavis droze seroJas arturi jokerSi gauxiStavs. arturas ki es wyena gvelis nakbeniviT xsomebia.

am fiqrebSi iyo musa, rom meserSmitis marcxena Zravi mwyobridan gamovida. misi xomaldi Sig bermudis kraterSi CaeSva da samyaros kidev erTi teroristi moaklda.

dResac ki SegiZliaT naxoT lotkinis mTaze, profilaktikis ezoSi mdgari megobrobis monumenti. qvaSi gamoqandakebul arturs Tvrametiani trubnoi kluCi, xolo seroJas ki svarSikis muzaradi uWiravs.

epilogi:

erT wvimian dRes monumentTan prestiJni manqanebis eskorti gaCerda. manqanebidan umal gadmomxtarma dacvam centraluri manqanis perimetris kontroli daiwyo. rols-maibax-xa5-dan iluminatis kasiri leonti gadmovida. xelSi ori mixaki eWira. Tan samtredieli mebufetis qaliSvili, aw ukve misi coli, pirmSvenieri gerda axlda.

30 ianvari 2009w.

Mira

კრიზისის სათავეებთან


krizisis saTaveebTan

aloonzo mosli, gaecno kabinetSi axalSemosuli ucnobi, klonebis qarxnis direqtors geronti birdabirs da mcire ojaxuri mokiTxvis Semdgom pirdapir saqmeze gadavida. alonzo mosli es darbaiseli kaci ulayebis eksportiT ganTqmuli qalaqsaxelmwifos, ofucxos prezidenti yofila. ofucxos rukaze Zebnas tyuilad nu daiwyebT, radgan mas iq mainc ver ipoviT.Mmoslis juja saxelmwifos eqsportimportisa da sabiujeto balansi ZiriTadad sajiSe ulayebis eqsportiT ivseboda. magram konkurentebma sabotaJis mizniT, aTaSangiani qalebisa da daxvretili prezervativebis didi partia Seitanes ofucxoSi kontrabanduli gziT. Sedegad yvela sajiSe ulayi garda erTisa epidemiam gawyvita. is erTi manuel barozoc saswaulma gadaarCina. igi, rogorc formenni pederasti patara biWunebTan iqcevda Tavs. alonzo geronti birdabirs, manuelis klonebis didi partiis SekveTis gakeTebas Txovda.

klonebis qarxnis direqtorma geronti birdabirma, SekveTis Sesrulebas ori wlis Tavze dapirda. imdeni SekveTa maqvs ver avudivaro:

_aq prJevalskis cxenebis, iqeT dorblianebis, kide baskervilebis ZaRlebis klonebis didi partiebis SekveTebi maqvs da ra giyo _ iuara daCqareba direqtorma. muxlebSi Cauvarda alonzo.

_rame miSvele Tore gaCerda Cemi ofucxos ekonomika _ amoigmina man. Seecoda gulkeTil gerontis ucnauri stumari da siaSi pirvel nomrad Casva.

_mara erTi ram mainteresebs Cemo alonzo. pidarasti manuel barozos klonebic xom pidarastebi iqnebian da am faqts ras uzav? _

_magaze mec mifiqria mara, Cemi qveynis ekonomikas ase Wirdeba _ daasrula alonzom. xoda pirnaTlad Seusrula SekveTa klonebis qarxanam juja saxelmwifos. Sedegad sajiSe klonirebulma ulayebma mTel msoflioSi cisferi feri gaabatones. mas mere daiwyo ekonomikuri krizisi da samyaroc pederastebiT gaivso. ofucxos saeqsporto saqonelic aRaravis undoda da juja saxelmwifoc maleve daeca. gerontis garda aravin uwyis, rom samyaros gacisferovneba darbaisel alonzo moslis namusze hkidia.

5 Tebervali 2009w
Mira

ცისფერი ცხოვრება

cisferi cxovrebajiji rejinis saxelobis keTilSobil vaJTa fotostudiis gaxsna sazeimo viTarebaSi Sedga. gaxsnas erasti pidarasti Tavobda. sityviT zaliko burger kingi gamovida da cxovreba cisfer ferebSi daxata. parikmaxerma saSa jilberma, jijis cisfermarmarilos bareliefs, cisferi saburveli CamoaZro. atyda taSis griali. fotostudia cisferyanwelTa 5 nomerSi mdebareobda. im dRes ca laJvardisferi iyo. mekurtume xafo ki taSis grialSi agZelebda jijis kacobaze sityviT gamosvlas. Tvalebze yvelas kurcxali modgomoda. iqve sabralo jijis moxetiale aCrdili sakuTar Tavs kiTxvas usvavda: Cemi kacoba aba vis gaugia?


2 Tebervali 2009w

Mira